VARUMÄRKET ÄR YTTERST STYRELSENS ANSVAR – OCH RISK

Ett varumärke består av såväl emotionella som rationella kopplingar. Varumärket är egentligen ingenting annat än betraktarens samlade erfarenhet och åsikt om en organisation, ett företag, en produkt eller en tjänst. Associationerna och uppfattningen är oftast spontan, förutfattad och omedveten. Varumärken skapar känslor, helst positiva, men ibland tyvärr det motsatta. Dessa känslor väcks oftast till liv med hjälp av visuella attribut, till exempel ett företagsnamn, en logotyp, en säregen färgskala eller en ikon.

Varumärket är en av bolagets mest värdefulla tillgångar. Frågan har gått från att vara en angelägenhet bara för marknadsavdelningen till att bli en fråga för den övergripande ledningen och idag – självklart för styrelsen.

Riskhantering

Styrelsens övergripande arbete med riskhantering handlar om att identifiera, utvärdera och hantera de risker som kan hota verksamheten. Detta kan röra medarbetarnas trygghet, kundrelationer och självklart också bolagets anseende, det vill säga: varumärket.

Varumärket behöver givetvis juridiskt skyddas, och för denna hantering finns mängder med stöd att hämta hos allt ifrån jurister till specialister på området. Med detta åtgärdat kvarstår behovet av att skydda varumärket, men då snarare i det strategiska och operativa perspektivet. Med tanke på att varumärket ligger till grund för såväl den interna kulturen och arbetsgivarvarumärket, som för den externa kommunikationen och marknadsnärvaron, uppstår risker om varumärket används fel eller utsätts för externa hot, om strategin är missvisande eller om organisationen brister i kompetens i det dagliga arbetet.

RISKer att vara extra uppmärksam på

 • För att skapa drivkraft måste varumärket baseras på äkta värderingar och inte hygienfaktorer eller floskler.
 • Varumärket är kulturen + kommunikationen. Om perspektivet är enkelriktat riskerar man ett haltande varumärkeslöfte. Organisationen måste stötta det marknadskommunikationen lovar och vice versa.
 • Strategiarbetet måste drivas uppifrån och ner. Perspektivet måste vara utifrån och in.
 • Brist på gedigen intern implementering riskerar att göra jobbet ogjort. Ett informationsmail och en skylt på toa räcker inte…
 • Önskad position på marknaden måste gå att nå med tillgängliga resurser. Det kostar mer och tar längre tid än man tror.

Varumärket skapar ekonomisk bärkraft och kulturell attraktionskraft

Varumärket är en del av bolagets reella värde och skapar såväl ekonomisk bärkraft som kulturell attraktionskraft. Det bör därför ligga högt upp på styrelsens agenda. Enligt Sveriges Annonsörer och analysföretaget NOA Consulting anser också åtta av tio företagsledare och styrelsemedlemmar att ett starkt varumärke behövs för att skapa tillväxt, lönsamhet och attrahera nya medarbetare. Samtidigt är kunskapen begränsad och de flesta företagsledningar och styrelser saknar budgetar och nyckeltal om långsiktigt varumärkesarbete. Det råder alltså inget tvivel om värdet av ett starkt varumärke, men dessvärre saknas vetskapen om hur man investerar för att lyckas.

Se Jan Lindblom, verksamhetsledare på StyrelseAkademien Väst, berätta om hur styrelser kan och bör tänka i varumärkesfrågan.

När är frågan extra viktig?

 • Vid förestående fusioner och förvärv
 • Vid förestående generationsskifte
 • När verksamheten önskar extra stark tillväxt
 • Vid geografisk expansion
 • När kompetensbrist föranleder fokus på Employer Branding
 • När spelplanen harförändrats; ny konkurrenssituation eller annan omvärldspåverkan
 • När verksamheten lider av kulturella gap och behov av att förtydliga rådande värderingar och förhållningssätt

Lösningen

“WonderBrand Academy är ett digitalt, molnbaserat verktyg som innehåller en komplett utbildning i processen att arbeta fram såväl varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi som iscensättande av den interna implementeringen av grundläggande värderingar och medvetet varumärkesarbete i organisationen.  Därtill finns en stor mängd fristående kurser och föreläsningar på spännande varumärkesrelaterade ämnen tillgängliga som bonus.

Läs mer om Varumärkesstrategiskt arbete

För egen kunskaps skull eller i utvecklingsarbete tillsammans med företagsledningen

Med WonderBrand Academy får du som styrelsearbetare en djupare förståelse för vad ett varumärke egentligen är och hur man etablerar ett varumärke som är både starkt och känt. Använd dina nyvunna insikter i att vinna säkerhet i att varumärkesarbetet uppfyller styrelsens kvalitativa krav. I de fall varumärket är nytt eller i behov av revitalisering fungerar plattformens handledning och digitala verktyg utmärkt och skapar en gemensam samarbetsyta mellan styrelse och den operativa ledningen.

Börja här

Låt oss bjuda på ett smakprov från WonderBrand Academy – Kapitel 1 från fas 1: Vad är egentligen ett varumärke. Ägna gärna 10 minuter åt denna film på nästa styrelsemöte eller ledningsgruppsmöte.

Fortfarande inte övertygad om varumärkens makt?

 • Forbes hävdar att företag som var noga med att konsekvent förmedla sitt varumärke och sina värderingar hade upp till 23 % högre omsättning.
 • Demand Metric påvisar att företag som är konsekventa i att förmedla sitt varumärke har upp till 3,5 gånger lättare att bli ihågkomna av kunder.
 • LYFE marketings undersökning som visar att företag som jobbade konsekvent med sitt varumärke kan få upp till 50 % sänkta kostnader för rekrytering. Företag som inte arbetar aktivt med sitt varumärke riskerar att behöva betala upp till 10% högre i lön.

SAMARBETSPARTNERS

Som medlem i StyrelseAkademien får du förstås ett extra bra pris på WonderBrand Academy. 

Tillsammans med styrelseportalen Hippoly har vi arbetat fram förslag på en tematisk agenda då varumärket är i styrelsens fokus. 

Vill du se mer finns ytterligare ett antal fria kapitel att tillgå om du tecknar ett kostnadsfritt testkonto

Vi bjuder på en gratis Genomgång!

Vill du veta mer? Vi bjuder gärna på en digital halvtimmesföreläsning på ett kommande styrelsemöte och berättar mer om hur styrelsen och ledningen med hjälp av WonderBrand Academy kan ta nästa steg i varumärkesarbetet!